ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان نظامی

مقدمه: با توجه به نقش تعیین کننده فرهنگ ایثار در دفاع مقدس و اهمیت این عامل در توان ملی و دفاعی ج.ا.ایران به منظور دستیابی به شخصیت مطلوب در سازمان نظامی و سپاه ضروری است با توجه به سوابق پژوهشی موضوع، ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش شناسایی افراد ایثارگر در موقعیت عملی و آزمایشی و بررسی ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان بود.

روش: این پژوهش از نوع علی مقایسه ایی است که با روش نمونه گیری داوطلبانه از میان جوانان (با تعداد ۵۰۰ نفر) در سال ۱۳۸۹ به انجام رسید. آزمودنی ها بعد از آزمون عملی در سنجش میزان ایثارگری، پرسشنامه شخصیتی NEO-PI-R-240 را تکمیل کردند و داده های به دست آمده با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری به کمک نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: نتایج حاصله نشان داد افراد ایثارگر و یاری رسان در همه ویژگی های شخصیتی از دیگران تفاوت اساسی دارند و پروفایل شخصیتی آن ها متمایز است.

بحث: نتایج این پژوهش تیپ شخصیتی مطلوب سازمانی را با تاکید بر نیروهای مسلح و سپاه نشان می دهد و به کمک مطالعات تکمیلی می تواند زمینه دستیابی به مدل شخصیت مطلوب سازمانی نیروهای نظامی را برای بهبود جذب، آموزش و مدیریت منابع انسانی فراهم سازد.

درباره admin